MERQOM, merkidentiteit door communicatie en presentatie. Achtergrond.
MERQOM, merkcommunicatie header
One-stop marketingshop voor de ondernemer.
MERQOM, merkidentiteit door communicatie en presentatie, van strategie tot creatie

2010 © MERQOM

One-stop ‘merketing’ shop voor de ondernemer

Design & realisatie:  MERQOM

Disclaimer.

Door toegang te zoeken tot deze site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer, dus u dient deze disclaimer elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken.

U wordt geacht van het onderstaande kennis te hebben genomen, indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van Merqom.

Informatie
Merqom stelt haar website met de grootste zorg samen. Merqom tracht de informatie op haar website voortdurend up-to-date te houden en streeft naar een zo adequaat mogelijke weergave van actueel nieuws en naar informatie die is gebaseerd op relevante wet- en regelgeving. Toch zou het kunnen voorkomen dat de informatie om welke reden ook verouderd is, dan wel gebreken vertoont.
Alle informatie opgenomen op de website van Merqom is dan ook slechts bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden. Verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als professioneel advies van welke aard ook. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van Merqom, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie. Merqom raadt uitdrukkelijk aan geen handelingen te ondernemen op grond van voornoemde informatie, zonder voorafgaand deskundig advies te hebben ingewonnen.

Aansprakelijkheid
Merqom aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gederfde winst, direct of indirect, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het handelen, dan wel het nemen van beslissingen op grond van deze informatie.
Hoewel Merqom ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Merqom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Merqom om welke reden dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Merqom kan haar website tijdelijk of definitief buiten gebruik stellen zonder voorafgaande aankondiging.

Copyright
De inhoud van onze website komt uitsluitend toe aan Merqom en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Verzoeken tot toestemming kunt u indienen door te mailen naar info@ Merqom.nl.

Informatie van derden
Op de website van Merqom kunnen links zijn opgenomen naar andere websites, die niet van Merqom zijn en/of die niet door Merqom worden beheerd. Merqom wijst u erop dat zij geen enkele verantwoording draagt voor de juistheid en volledigheid van deze websites.
DISCLAIMER |